Statut

Denumirea asociaţiei

Art.1 Se constituie de catre urmatorii:
1. Prof.dr.ing. Ecaterina Andronescu, Ministrul Educatiei si Cercetarii
2. Prof.dr.ing. Daniel Bunea, Secretar Stiintific al Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti
3. S.L.ing. Iulian Antoniac, Director Executiv al Centrul de Biomateriale - UPB BIOMAT
4. Dr.ing. Mihai Toderascu, Director SC Romhandicap SA
5. Conf.dr.med. Florian Purghel, Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti
6. Conf.dr.ing. Anna Nocivin, Universitatea Ovidius din Constanta
7. Dr.ing. Steliana Ivanescu, Cercetator Stiintific Institutul de Metale Neferoase si Rare
8. Prof.dr.ing. Gheorghe Ionita, Decan Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor din Universitatea Valahia din Targoviste
9. Prof.dr.medic Ion Poeata, Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr.T.Popa" din Iasi
10. Prof.dr.ing. Horia Gheorghiu, Prodecan Facultatea Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice din Universitatea Politehnica din Bucuresti
11. Prof.dr.ing. Petre Stelian Nita, Decan Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor din Universitatea Dunarea de Jos din Galati

Asociaţia ştiinţifică SOCIETATEA ROMANA DE BIOMATERIALE, care in toate actele se va numi astfel.
Denumirea a fost rezervata prin dovada disponibilitatii denumirii cu nr.________________/__________ eliberata de Ministerul Justitiei.

Sediul asociaţiei

Art.2
Sediul asociatiei este in Bucuresti, Strada POLIZU nr.1, sala D 013, Sector 1.

Forma juridica

Art.3
Asociaţia Ştiinţifică SOCIETATEA ROMĂNĂ DE BIOMATERIALE este o persoană română de drept privat, fără scop lucrativ, apolitică, fiind înfiinţată în baza OG 26 / 2000, supunându-se dispoziţiilor legale în vigoare dar şi prevederilor statutului şi actului constitutiv.

Membrii fondatori

Art.4
Membrii fondatori sunt:
Prof.dr.ing. Ecaterina Andronescu
Prof.dr.ing. Daniel Bunea
S.L.ing. Iulian Antoniac
Dr.ing. Mihai Toderaşcu
Conf.dr.med. Florian Purghel
Conf.dr.ing. Anna Nocivin
Dr.ing. Steliana Ivanescu
Prof.dr.ing. Gheorghe Ioniţă
Prof.dr.medic Ion Poeată
Prof.dr.ing. Horia Gheorghiu
Prof.dr.ing. Petre Stelian Niţă

Scopul asociaţiei

Art.5
Asociaţia are următorul scop:
- să contribuie activ la încurajarea progresului în domeniul biomaterialelor şi aplicaţiilor biomaterialelor sub toate aspectele, inclusiv cercetarea, învăţămantul şi aplicaţiile clinice în România.

Obiectivele asociaţiei

Art.6
Asociaţia are următoarele obiective:
- să analizeze periodic dinamica utilizării biomaterialelor în România, să prezinte propuneri instituţiilor legislative şi executive, să coordoneze şi/sau să execute programe naţionale şi/sau teme de cercetare legate de obţinerea, testarea, procesarea şi utilizarea biomaterialelor şi a aplicaţiilor biomaterialelor;
- să sprijine orice iniţiativă care contribuie la formarea şi/sau dezvoltarea de acţiuni structurate pe domenii ce implica biomaterialele şi aplicaţiile biomaterialelor;
- să participe la elaborarea de acte tehnice normative, standarde şi propuneri legislative pe care să le promoveze forurilor de resort corespunzătoare;
- să organizeze şi să participe pe plan naţional şi internaţional la activităţile ştiinţifice şi tehnice care privesc biomaterialele şi alte domenii conexe de interes;
- să sprijine societăţile comerciale, instituţiile private sau cu capital de stat cu lucrări de cercetare ştiinţifică, de expertiză, consultanţă, prognoză, asistenţă tehnică, analize de calitate, elaborări de norme şi standarde din domeniul său de activitate în condiţii determinate contractual;
- să stabilească şi să întreţină relaţii profesionale cu organizaţii naţionale şi internaţionale pe profil de cercetare-dezvoltare, producţie, standardizare etc.;
- să susţina interesele profesional-ştiinţifice ale membrilor săi;
- să informeze membrii săi asupra evoluţiei şi progresului tehnic în domeniul biomaterialelor şi al domeniilor conexe;
- să contribuie la perfecţionarea pregătirii profesionale a membrilor săi, în domeniul biomaterialelor şi aplicaţiilor biomaterialelor;
- să încurajeze şi să ajute, membrii asociaţiei în publicarea de cărţi şi lucrări de specialitate;
- să instituie premií anuale pentru cele mai bune lucrări publicate de membrii săi în ţară şi străinătate;
- să editeze publicaţia proprie „Buletinul SRB” şi revista „Romanian Journal of Biomaterials” (RJB);
- să susţină participarea membrilor săi la congrese, simpozioane, stagii de pregătire, şcoli de vară, mese rotunde, expoziţii de specialitate, organizate pe plan regional, naţional sau internaţional;
- să faciliteze un schimb larg de experienţă, cunoştinţe şi idei atât în cadrul asociaţiei, cât şi între aceasta şi alte organizaţii naţionale şi internaţionale.

Durata de funcţionare

Art.7
Asociaţia se înfiinţează pe o durată nedeterminată în timp, începând cu data la care dobândeşte personalitate juridică.

Patrimoniul asociaţiei

Art.8
Patrimoniul asociaţiei se compune din suma de 5.000.000 lei.
Fondurile materiale provin din strângerea taxelor de înscriere şi a cotizaţiilor membrilor.
Asociaţia poate strânge mijloace băneşti din sponsorizări, donaţii, subvenţii, etc.
Dacă în viitor se va hotărî desfiinţarea asociaţiei, bunurile ce vor face parte din patrimoniul asociaţiei nu vor putea fi transmise către persoane fizice, ci către persoane juridice române ce au scop identic sau asemănător ca şi prezenta asociaţie.

Drepturi şi obligaţii

Art.9
Asociaţia ştiinţifică SOCIETATEA ROMÂNĂ DE BIOMATERIALE reuneşte prin liberă adeziune persoane fizice şi juridice care activează, au activat sau doresc sa militeze sub orice formă la dezvoltarea domeniulului biomaterialelor şi al aplicaţiilor acestora.

Art.10
Dobândesc calitatea de membru al asociaţiei toate persoanele care aderă şi recunosc prevederile prezentului statut. Primirea se face individual pe baza cererii aprobate de Consiliul Director. Admiterea în asociaţie se va face cunoscută terţilor prin publicarea / afişarea la panoul din interiorul sediului asociaţiei şi prin alte mijloace de informare în masă, dar acestea se vor inscrie şi în registrul general al membrilor.

Art.11
Drepturile membrilor asociaţiei:
- să îşi exprime liber opiniile în interiorul asociaţiei cu privire la activitatea organelor de conducere a asociaţiei;
- să participe la activităţile iniţiate de asociaţie;
- să participe la propagarea principiilor activităţii asociaţiei;
- să-şi exprime liber opiniile cu privire la activitatea asociaţiei, cu condiţia ca aceste opinii să nu contravină prevederilor statului asociaţiei;
- să primească la timp şi corect toate informaţiile pe care asociaţia le deţine şi care îi sunt folositoare pentru îndeplinirea sarcinilor sale;
- să aleagă şi/sau să candideze, precum şi să fie ales în funcţiile interne din structura asociaţiei, în condiţiile prezentului statut şi a regulamentului de ordine interioară;
- să se apere în interiorul asociaţiei faţă de orice acuzaţie cu caracter ştiinţific şi profesional, legată de profilul asociaţiei;
- să participe la adunările generale ale asociaţiei şi la acţiunile organizate de aceasta;
- poate participa în numele asociaţiei, pe baza unui mandat dat de Consiliul Director, la congrese, simpozioane, stagii de perfecţionare, expoziţii, târguri etc. cu caracter naţional şi internaţional;
- să beneficieze de sprijin în cazul deplasărilor în ţară şi străinătate la congrese, simpozioane, stagii de perfecţionare, expoziţii, târguri etc., dacă astfel contribuie la dezvoltarea activităţii asociaţiei, cu aprobarea Consiliului Director;
- să propună măsuri de îmbunătăţire a activităţii asociaţiei;
- să participe la congrese organizate de SRB.

Art.12
Obligaţiile membrilor asociaţiei sunt:
- sa respecte prevederile prezentului statut;
- sa promoveze şi sa apere principiile generale ale asociaţiei;
- sa participe la toate activitatile la care este convocat;
- sa reprezinte interesele asociaţiei în activitatea depusa în orice funcţie dobândita prin sprijinul asociaţiei;
- sa plătească cotizaţia la termenele stabilite;
- sa respecte hotărârile organelor de conducere ale asociaţiei, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare al asociaţiei;
- sa contribuie la ridicarea prestigiului aociatiei;
- sa nu denigreze asociaţia indiferent de forma în care este făcuta denigrarea;
- sa informeze conducerea asociaţiei despre informaţiile primite la conferinţe, expoziţii, mese rotunde etc., care pot conduce la o dezvoltare a activitatii asociaţiei.

Art.13
Categorii de membri:
- membrii fondatori, care sunt chiar cei care au hotărât infiintarea acestei asociaţii;
- membrii aderenţi, care sunt chiar cei care vor adera ulterior la statutul asociaţiei şi care vor plăti imediat după aderare cotizaţia şi taxa de înscriere, şi care pot fi persoane fizice sau juridice, cu drepturi şi obligaţii egale în cadrul asociaţiei;
- membrii studenţi, care vor plăti o cota de 12,5 % din cotizaţia stabilita pentru ceilalţi membri, fiind membri fără drept de vot;
- membrii onorifici, personalităţi recunoscute ale vieţii publice sau ştiinţifice din ţară sau străinătate care sprijină activitatea asociaţiei şi care nu vor plaţi cotizaţia anuală.

Art.14
Pierderea calităţii de membru se poate face prin:
- retragere
- excludere
Retragerea are loc în baza cererii de retragere ca urmare a voinţei liber exprimate de către persoana în cauză.
Excluderea se hotărăşte de către organele de conducere ale asociaţiei în conformitate cu dispoziţiile articolului 15 al prezentului statut.

Art.15
Sancţionarea membrilor asociaţiei se face de către Consiliul Director în următoarele cazuri:
- nerespectarea statutului asociaţiei,
- nerespectarea regulamentului de ordine interioară,
- nerespectarea hotărârilor asociaţiei,
- activitatea unui membru care aduce atingere imaginii asociaţiei, conduita negativă, declaraţii ce nu fac onoare asociaţiei,
- neplata cotizaţiei anuale.

Art.16
Sancţiunea se aplică în funcţie de gravitatea faptei. Sancţiunile ce pot fi aplicate sunt:
- mustrarea
- suspendarea pe o perioadă determinată
- excluderea.

Art.17
Sancţiunile vor fi aplicate de membrii Consiliului Director, iar în cazul în care cei sanctionati deţin funcţii în asociaţie, în ceea ce îi priveşte pe aceştia, Adunarea Generală va fi cea care-I va sancţiona.
Abaterea disciplinară va fi dezbătută în prima şedinţă a Consiliului Director / Adunării Generale, după caz, după ce această abatere a fost cunoscută de organul de conducere prin sesizare sau autosesizare, iar în cazuri urgente se poate convoca şedinţa organului de conducere în 10 zile de la depistarea abaterii disciplinare.
Hotărârea este luată de Consiliul Director, iar aceasta va fi statutara în cazul votului a 1 plus 1 din numărul membrilor asociaţiei. In cazul în care la prima sedinta nu sunt întrunite condiţiile qvorumului statutar, se va lua o hotărâre la a II-a sedinta a adunării generale indiferent de numărul celor prezenţi, dar tot cu 1 plus 1 voturi. In ambele cazuri, înainte de a fi luata hotărârea, va fi convocat cel despre a cărei sancţionare se hotaraste şi va fi ascultat daca acesta doreşte sa se apere.
In condiţiile în care acesta nu răspunde convocării, se va lua o hotărâre şi în lipsa sa, hotărâre ce ii va fi comunicata în orice modalitate (fax, scrisoare recomandata cu confirmare de primire, notificare etc.) în termen de 10 zile de la pronunţarea deciziei.

Conducerea şi controlul asociaţiei

Art.18
Conducerea şi controlul asociaţiei se realizează prin următoarele organe:
- Adunarea Generală
- Consiliul Director
- Comisia de cenzori

Art.19
Adunarea Generală este organul suprem de conducere al asociaţiei alcătuit din totalitatea membrilor asociaţiei.
Competenţa Adunării Generale cuprinde următoarele atribuţii:
- stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei
- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
- alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;
- alegerea şi revocarea cenzorului/comisiei de cenzori;
- înfiinţarea de filiale, sucursale sau agenţii zonale;
- modificarea statutului şi a actului constitutiv;
- dizolvarea/lichidarea asociaţiei precum şi destinaţia bunurilor rămase după lichidare;
- descărcarea de gestiune a consiliului director;
- stabileşte valoarea taxei de înscriere şi a cotizaţiilor;
- aplica sancţiuni disciplinare pentru membrii organelor de conducere;
- discută şi propune membrilor orice problema care fac ca activitatea asociaţiei sa meargă mai bine şi principiile acesteia sa fie mai bine promovate.

Art.20
Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an în Adunare Generală ordinară, iar în cazuri urgente în cadrul unei Adunări Generale extraordinare, care poate fi convocată de Consiliul Director sau 1/3 din membrii asociaţiei. Convocarea Adunării Generale se face prin mass-media (anunţuri în ziare de larga răspândire în toata ţara/la televiziune) cu cel puţin 15 zile înainte, totodată anunţându-se ziua, ora şi spaţiul în care va avea loc şedinţa adunării, care este ordinea de zi, dar şi prin afişare la avizierul asociaţiei de la sediu. Dacă la convocare nu se prezintă 50% plus 1 din membri, adunarea nu poate lua hotărâri valabile, fiind nevoie de o a doua întrunire a II-a zi, la care se vor lua hotărâri indiferent de numărul celor prezenţi. Membrii asociaţiei pot desemna, prin mandat individual de reprezentare, o alta persoana care sa ii reprezinte la Adunarea Generala, în cazul în care exista motive întemeiate. Hotărârile Adunării Generale se iau cu 1 plus 1 din numărul celor prezenţi şi vor fi comunicate membrilor asociaţiei prin orice mijloace de informare daca aceştia o cer, dar vor fi afişate şi la sediul asociaţiei. Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii pentru toţi membrii asociaţiei, indiferent daca au participat sau nu la sedinta.

Art.21
Consiliul Director este format din:
- preşedinte
- 2 vicepreşedinti
- 8 membri
- secretar general
- trezorier

Art.22
Preşedintele şi membrii consiliului director se aleg pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de reconfirmare pentru inca un mandat, corespunzător aceleiaşi funcţii în cadrul asociaţiei.

Art.23
Atribuţiile Consiliul Director sunt:
- prezintă adunării generale raportul de activitate pe o perioadă anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul de venituri şi cheltuieli şi proiectul programului de lucru al asociaţiei;
- încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
- aprobă organigrama şi politica de personal;
- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală;
- asigura conducerea curentă a asociaţiei;
- admite sau respinge solicitările de a deveni membru al asociaţiei ;
- stabileşte legaturi cu alte organisme şi instituţii similare (naţionale, internaţionale, persoane de drept public sau privat etc.);
- adoptă programele legislative şi avizează principalele iniţiative ale asociaţiei ;
- validează candidaturile membrilor asociaţiei ce doresc sa ocupe un loc în conducerea asociaţiei ;
- indeplineste orice alte atribuţii pe care i le conferă adunarea generala.

Art.24
Consiliul Director se intruneste semestrial. Lucrările Consiliului Director se desfasoara valabil în prezenta majoritatii membrilor, iar hotărârile luate sunt valabile daca s-au luat cu votul a 50% plus 1 din membrii prezenţi la acea sedinta.
Oricare membru al asociaţiei poate fi chemat la sedinta Consiliului Director pentru a prezenta anumite stari de fapte sau rapoarte.

Art.25
Preşedintele asociaţiei are următoarele atribuţii :
- verifica şi garantează concordanta dintre doctrina generala şi planurile propuse în cadrul reuniunilor extraordinare unde acestea au fost propuse;
- informează consiliul asupra deciziilor pe care le-a luat ;
- reprezintă asociaţia în raporturile cu terţii;
- prezidează sedintele Adunării Generale şi ale Consiliului Director, la care este prezent;
- urmăreşte şi impulsionează activitatea organelor de conducere ale asociaţiei ;
- preşedintele este ales la prima Adunare Generală a membrilor asociaţiei.

Art.26
Atribuţiile celorlalţi membri ai Consiliului Director vor fi precizate în regulamentul de organizare şi funcţionare al asociaţiei.

Art.27
Comisia de cenzori se compune din 3 membri ce nu fac parte din organele de conducere expuse mai sus, fiind numiţi de Consiliul Director pe o perioada de 2 ani.
Comisia de Cenzori verifica anual activitatea economico-financiara a asociaţiei şi prezintă Consiliului Director şi Adunării Generale raportate cu privire la aceasta.
Comisia de Cenzori elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli pe care îl prezintă Adunării Generale.
Raportează de asemenea toate neregulile financiare ale asociaţiei şi încearcă să le găsească o rezolvare legală.
Alegerea şi revocarea cenzorilor se face de către Consiliul Director.

Dispoziţii finale

Art.28
Asociaţia poate infiinţa filiale, sucursale sau agenţii zonale în ţară şi în străinătate, cu respectarea legii şi aprobarea Adunării Generale.

Art.29
Dizolvarea societatii poate avea loc în următoarele cazuri:
- prin hotărârea Adunării Generale;
- prin lege (hotărâre judecătorească).

Art.30
Lichidarea patrimoniului asociaţiei, în cazul în care se dispune dizolvarea asociaţiei, va parcurge următorul traseu:
- bunurile din patrimoniul asociaţiei se vor transmite către alte persoane juridice române cu scop identic sau asemănător cu al asociaţiei subscrise;
- bunurile vor fi identificate, inventariate şi evaluate pecuniar prin raportare la evidentele financiar – contabile ale asociaţiei;
- bunurile vor fi predate către persoanele juridice identificate în prealabil, după ce Comitetul Director va întocmi o listă a priorităţilor;
- se va proceda la predarea efectiva a bunurilor prin întocmirea unor acte juridice civile;
- se vor întocmi procese verbale de predare – primire a bunurilor.

Art.31
Orice litigii cu alte persoane fizice sau juridice vor fi soluţionate de instanţele de drept comun, după ce se va încerca o rezolvare pe cale amiabilă.
Dispoziţiile prezentului statut se vor completa cu dispoziţiile legale în vigoare.
Prezentul statut a fost redactat în 6 exemplare.

Autentificare membri

Anunţuri şi noutăţi

Copyright © 2003-2010. Societatea Romana de Biomateriale. Toate drepturile rezervate. Powered by CMSPoint