Despre noi

srb1.jpg

Drepturi şi obligaţii

Asociaţia ştiinţifică Societatea Romana de Biomateriale reuneşte prin libera adeziune persoane fizice şi juridice care activează, au activat sau doresc să militeze sub orice formă la dezvoltarea domeniulului biomaterialelor şi al aplicaţiilor acestora.

Dobândesc calitatea de membru al asociaţiei toate persoanele care adera şi recunosc prevederile prezentului statut. Primirea se face individual pe baza cererii aprobate de Consiliul Director. Admiterea în asociaţie se va face cunoscuta terţilor prin publicarea / afişarea la panoul din interiorul sediului asociaţiei şi prin alte mijloace de informare în masa, dar acestea se vor inscie şi în registrul general al membrilor.

Drepturile membrilor asociaţiei:
- să îşi exprime liber opiniile în interiorul asociaţiei cu privire la activitatea organelor de conducere a asociaţiei;
- să participe la activitatile iniţiate de asociaţie;
- să participe la propagarea principiilor activităţii asociaţiei;
- să-şi exprime liber opiniile cu privire la activitatea asociaţiei, cu condiţia ca aceste opinii să nu contravină prevederilor statutului asociaţiei;
- să primească la timp şi corect toate informaţiile pe care asociaţia le deţine şi care îi sunt folositoare pentru îndeplinirea sarcinilor sale;
- să aleagă şi/sau să candideze, precum şi să fie ales în funcţiile interne din structura asociaţiei, în condiţiile prezentului statut şi a regulamentului de ordine interioară;
- să se apere în interiorul asociaţiei faţă de orice acuzaţie cu caracter ştiinţific şi profesional, legată de profilul asociaţiei;
- să participe la adunările generale ale asociaţiei şi la acţiunile organizate de aceasta;
- poate participa în numele asociaţiei, pe baza unui mandat dat de Consiliul Director, la congrese, simpozioane, stagii de perfecţionare, expoziţii, târguri etc cu caracter naţional şi internaţional;
- să beneficieze de sprijin în cazul deplasărilor în tara şi străinătate la congrese, simpozioane, stagii de perfecţionare, expoziţii, târguri etc., dacă astfel contribuie la dezvoltarea activitatii asociaţiei, cu aprobarea Consiliului Director;
- să propună masuri de îmbunătăţire a activităţii asociaţiei;
- să participe la congrese organizate de SRB.

Obligaţiile membrilor asociaţiei sunt:
- să respecte prevederile prezentului statut;
- să promoveze şi să apere principiile generale ale asociaţiei;
- să participe la toate activităţile la care este convocat;
- să reprezinte interesele asociaţiei în activitatea depusă în orice funcţie dobândită prin sprijinul asociaţiei;
- să plătească cotizaţia la termenele stabilite;
- să respecte hotărârile organelor de conducere ale asociaţiei, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare al asociaţiei;
- să contribuie la ridicarea prestigiului asociaţiei;
- să nu denigreze asociaţia indiferent de forma în care este făcuta denigrarea;
- să informeze conducerea asociaţiei despre informaţiile primite la conferinţe, expoziţii, mese rotunde etc., care pot conduce la o dezvoltare a activitatii asociaţiei.

Categorii de membri:
- membrii fondatori, membrii care au hotărât înfiinţarea acestei asociaţii;
- membrii aderenţi, membrii care vor adera ulterior la statutul asociaţiei şi care vor plăti imediat după aderare cotizaţia şi taxa de înscriere, şi care pot fi persoane fizice sau juridice, cu drepturi şi obligaţii egale în cadrul asociaţiei;
- membrii studenţi, care vor plăti o cotă de 12,5 % din cotizaţia stabilită pentru ceilalţi membri, fiind membri fără drept de vot;
- membrii onorifici, personalităţi recunoscute ale vieţii publice sau ştiinţifice din ţară sau străinătate care sprijină activitatea asociaţiei şi care nu vor plăti cotizaţia anuală.

Pierderea calitatii de membru se poate face prin:
- retragere (retragerea are loc în baza cererii de retragere ca urmare a voinţei liber exprimate de către persoana în cauză)
- excludere (excluderea se hotărăşte de către organele de conducere ale asociaţiei în conformitate cu dispoziţiile articolului 15 al prezentului statut)

Sancţionarea membrilor asociaţiei se face de către Consiliul Director în următoarele cazuri:
- nerespectarea statutului asociaţiei
- nerespectarea regulamentului de ordine interioară
- nerespectarea hotărârilor asociaţiei
- activitatea unui membru care aduce atingere imaginii asociaţiei, conduita negativă, declaraţii ce nu fac onoare asociaţiei
- neplata cotizaţiei anuale.
Sancţiunea se aplica în funcţie de gravitatea faptei. Sancţiunile ce pot fi aplicate sunt:
- mustrarea
- suspendarea pe o perioada determinată
- excluderea
Sancţiunile vor fi aplicate de membrii Consiliului Director, iar în cazul în care cei sanctionati deţin funcţii în asociaţie, în ceea ce ii priveşte pe aceştia, Adunarea Generala va fi cea care-i va sancţiona.

Abaterea disciplinară va fi dezbătută în prima sedinta a Consiliului Director / Adunării Generale, după caz, după ce aceasta abatere a fost cunoscută de organul de conducere prin sesizare sau autosesizare, iar în cazuri urgente se poate convoca şedinţa organului de conducere în 10 zile de la depistarea abaterii disciplinare.

Hotărârea este luată de Consiliul Director, iar aceasta va fi statutară în cazul votului a 1 plus 1 din numărul membrilor asociaţiei. In cazul în care la prima şedinţă nu sunt întrunite condiţiile qvorumului statutar, se va lua o hotărâre la a II-a şedinţă a adunării generale indiferent de numărul celor prezenţi, dar tot cu 1 plus 1 voturi. In ambele cazuri, înainte de a fi luată hotărârea, va fi convocat cel despre a cărei sancţionare se hotărăşte şi va fi ascultat daca acesta doreşte să se apere.

In condiţiile în care acesta nu răspunde convocării, se va lua o hotărâre şi în lipsa sa, hotărâre ce ii va fi comunicată în orice modalitate (fax, scrisoare recomandată cu confirmare de primire, notificare etc.) în termen de 10 zile de la pronunţarea deciziei.

Autentificare membri

Anunţuri şi noutăţi

Copyright © 2003-2010. Societatea Romana de Biomateriale. Toate drepturile rezervate. Powered by CMSPoint